Оферта

Умови надання послуг

Умови надання послуг

Підписанням даного Акту Сторони укладають Договір про надання послуг (виконання робіт), що викладений у стандартній та незмінній для всіх формі у вигляді публічної оферти (пропозиції укласти договір), надалі за текстом - Договір, шляхом прийняття в цілому його умов.

 

Умови надання послуг (виконання робіт) в сервісному центрі «MasterOK»:

(надалі по тексту – СЦ «MasterOK»):

 

ВИТЯГ З ДОГОВОРУ:

1. Акт приймання обладнання (надалі за текстом - Акт) підтверджує факт прийому обладнання в СЦ «MasterOK» та згоду Замовника на діагностику, ремонт та/або подальше технічне обслуговування обладнання (надалі за текстом – Послуги) .

 

2. Діагностика – це комплексна перевірка, огляд обладнання на предмет виявлення ушкоджень/дефектів/поломок, та визначення попередньої вартості ремонту та/або технічного обслуговування. 

 

Ремонт – це відновлення працездатності обладнання, включаючи послуги з відновлення та заміни запасних частин (комплектуючих) в обладнанні, вузла або окремої складової частини вузла з наступним тестуванням, діагностикою та регулюванням тощо. 

 

Технічне обслуговування – це комплекс операцій з підтримки працездатності та справності обладнання, які включають в себе послуги з чищення компонентів обладнання, змащення та налагодження обладнання тощо.

 

3. Під час приймання обладнання в СЦ «MasterOK» проводиться виключно його поверхневий зовнішній огляд, результати якого відображаються в Акті. Такий огляд є первинним і не відображає в повній мірі як фактичний зовнішній стан обладнання (приховані дефекти, глибинні недоліки) та актуальний внутрішній стан (стан окремих запасних частин, деталей, вузлів, їх кріплень і т.д.), так і працездатність обладнання в цілому. Опис стану обладнання, складений на підставі поверхневого зовнішнього огляду, не може тлумачитися Сторонами як остаточне заключення щодо фактичного стану обладнання на момент приймання в СЦ «MasterOK». Будь-які дефекти, недоліки в працездатності та ін. можуть бути виявлені лише під час проведення повної глибинної діагностики.

 

4. Проведення діагностики обладнання включено в вартість Послуг (ремонту або технічного обслуговування).

За окремим замовленням Замовника, на підставі діагностики Виконавець може видати Акт технічного стану. 

 

5. При укладанні Акту Сторони погоджують перелік, об'єм, строки та мінімальну вартсть послуг (надалі за текстом - умови надання Послуг). За результатами проведення повної глибинної діагностики обладнання, у разі якщо умови надання Послуг суттєво змінюються, Виконавець інформує Замовника телефоном.

У разі наявності суттевих змін умов договору, а саме вартості та переліку послуг, тільки після погодження по телефону з Замовником, Виконавець приступає до надання Послуг. У випадку відмови Замовника від надання послуг Виконавцем, після погодження всіх умов надання Послуг та початку виконання робіт Виконавцем, Замовник не звільняється від обов'язку щодо оплати наданих послуг після їх завершення виконання та втрачає право отримати обладнання без ремонту.

У випадку непогодження Замовником з суттєвими змінами до умов надання Послуг, а саме ціни та об'єму послуг Виконавець повертає обладнання, а Договір вважається достроково розірваним за ініціативою Замовника. Замовник також має право відмовитися від надання послуг, якщо Виконавець надає послуги так повільно, що їх закінчити в строк стає неможливим, проте якщо значна частина обсягу послуг виконана, Замовник має право розірвати договір лише стосовно частини послуг, що залишилася. 

 

6. Виконавець приймає обладнання після ушкоджень, пов'язаних з діями зовнішнього середовища, наприклад: в результаті пожеж, повеней, інших випадків непереборної сили, а також шкоди, заподіяної комахами та тваринами, залиття рідиною, потрапляння вологи (в тому числі пару), та інших пошкоджень, що сталися виключно з вини або через недбалість Замовника.

 

ОДНАК

 

Виконавець не несе відповідальності за будь-які можливі поломки, неточності в роботі або виникнення / проявлення будь-яких дефектів, в тому числі й повний вихід з ладу такого обладнання, як під час його перебування в СЦ «MasterOK» (проведення діагностики, обслуговуючих та / або ремонтних робіт), так і після його повернення Замовнику.

 

НА ТАКЕ ОБЛАДНАННЯ НЕ РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ ГАРАНТІЯ Виконавця.

 

7. Виконавець не несе відповідальності за збереження інформації, що міститься в пам’яті обладнання, а також його програмного забезпечення.

8. Відповідальність Виконавця:

Виконавець несе перед Замовником професійну відповідальність за якість наданих Послуг (виконаних робіт) в разі встановлення його вини.

У випадку надання Послуг неналежної якості (що має бути встановлено протягом 1 -но місячного гарантійного строку) Виконавець зобов'язується за власний рахунок усунути недоліки в наданих Послугах. Перелік послуг, на які не розповсюджується гарантія СЦ "MasterOK" зазначені на сторінці:

У випадку пошкодження обладнання під час його перебування в СЦ «MasterOK», що сталося з вини або через недбалість Виконавця, останній зобов'язується компенсувати Замовнику вартість такого обладнання (надалі за текстом - Компенсація), з урахуванням його стану (як зовнішнього так і технічного) на момент приймання в СЦ «MasterOK». З суми Компенсації Виконавець, діючи в межах чинного законодавства України, виступаючи податковим агентом Замовника, зобов'язаний утримати та перерахувати в бюджет України податок на дохід фізичних осіб та військовий збір, в розмірі, визначених законодавством. Вартість компенсації в будь - якому випадку не може перевищувати 5 000 (п’яти тисяч) грн. У випадку пошкодження, втрати обладнання при транспортуванні перевізником (при пересильці в інші міста) СЦ "MasterOK" несе матеріальну відповідальність в розмірі, що не перевищує 1 000 (одну тисячу) грн. Зазначені пункти не розповсюджуються на обладнання, визначене в пункті 5 даного Акту. У випадку крадіжки обладнання невстановленими особами та порушення кримінального провадження правоохоронними органами, СЦ "MasterOK" не несе матеріальну відповідальність у розмірі вартості викраденого обладнання, у зв'язку з відсутністю вини Виконавця.

Виконавець несе відповідальність за збереження обладнання виключно протягом його перебування в СЦ "MasterOK". Будь-які та всі ризики випадкового пошкодження та/або втрати обладнання переходять від Виконавця до Замовника з моменту фактичної передачі такого обладнання Замовнику за Накладною на повернення обладнання або, у випадку доставки обладнання будь-яким перевізником (в тому числі кур'єром), - транспортної накладної, або іншого документа такої третьої сторони.

 

9. Виконавець залишає за собою право відмовити Замовнику в наданні Послуг, зокрема, у випадках недоцільності проведення ремонту, відсутності виробничих можливостей та за інших умов, передбачених Договором.

 

10. Факт надання Послуг підтверджується Актом приймання-передачі наданих послуг (виконаних робіт), який підписується Сторонами в момент повернення обладнання з СЦ «MasterOK». На підставі підписаного Акту приймання-передачі обладнання здійснюється оплата послуг Виконавця та після отримання якої, Виконавець повертає обладнання Замовникові. У випадку відмови Замовника від оплати Виконавцю наданих послуг, Виконавець має право притримати обладнання до повної оплати наданих послуг. У разі наявності спору, щодо якості наданих послуг Виконавцем, обладнання повертається Виконавцю на додаткову діагностику.

 

11. Пільговий (безкоштовний) період зберігання обладнання складає 14 (чотирнядцять) днів. Згідно з п. 31 "Правил побутового обслуговування населення" затверджених Постановою КМУ від 16.05.1994 р. № 313, в редакції Постанови КМУ від 04.06.1999 р. № 974 у разі не отримання Замовником обладнання без поважних причин у вищезазначені строки, Замовник повинен компенсувати вартість зберігання обладнання Виконавцю. За зберігання обладнання понад 14 (чотирнадцять) календарних днів від дати завершення надання Послуг СЦ «MasterOK» стягує плату за таке зберігання в розмірі 10 (десять) грн. за кожен календарний день зберігання обладнання. Через 30 (тридцять) календарних днiв від дати завершення надання Послуг та дворазового письмового нагадування (у разі зазначення Замовником в даному Акті своєї адреси проживання ) або дворазового направлення смс - повідомлення на телефонний номер вказаний Замовником в Акті, Виконавець має право на реалізацію обладнання.

Кошти, отримані від реалізації такого обладнання, розподіляються Виконавцем відповідно до вищезазначеної Постанови КМУ від 16.05.1994 р. № 313, в редакції Постанови КМУ від 04.06.1999 р. № 974 , зокрема, - Виконавець покриває витрати на ремонт / технічне обслуговування, зберігання та реалізацію такого обладнання.

 

12. СЦ гарантує, що використовуватиме персональні дані Замовника, що містяться в даному Акті, або отримані ним в ході надання Послуг чи в будь-який інший спосіб, лише для належного надання Послуг.

 

Даний Акт є підставою для видачі обладнання з СЦ «MasterOK». У випадку втрати даного Акту Виконавець видає обладнання лише за умови подання письмової заяви Замовником та обов’язкового пред’явлення паспорту.

Замовник, як суб’єкт персональних даних, підписуючи даний Акт, надає Виконавцю згоду на обробку його персональних даних у письмовій та/або електронній формі в обсязі, що міститься у цьому Акті. Терміни, які містяться в цьому пункті застосовуються в значенні, що викладено в ЗУ «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. зі змінами та доповненнями.

 

Замовник, своїм підписом підтверджує вірність та достовірність інформації (в тому числі персональних даних Замовника, інформації щодо комплектності обладнання, опису його стану та ін.), зазначених в даному Акті.

 

З викладеними вище Умовами ознайомлений, вони мені зрозумілі, з ними погоджуюсь, що підтверджую своїм підписом нижче, виконаним добровільно, без будь-якого примусу та впливу.

Наша гарантія

Гарантійний термін на всі роботи, здійснені в СЦ «MasterOK», становить 1-6 місяців. Гарантія на комплектуючі, що використовуються при ремонті, надається відповідно до гарантійної політикою їх виробників, строком, як правило, не менше 1 року.

Надаємо гарантію практично на всі послуги. Якщо раптом ви порахуєте, що вам надали послугу не досить високої якості, ми виправимо ситуацію абсолютно безкоштовно, або повернемо вам 100% ваших грошей без зайвих питань.

Винятки, такі ж, як в гарантії виробника:

  • Апарат залито рідиною

Даний пункт стосується залиття рідиною після видачі техніки з ремонту. Наші інженери мають багаторічний досвід роботи з залитими апаратами, і можуть легко відрізнити та показати вам наслідки недавнього попадання рідини або залишки від проведеної чистки.

  • Явні механічні пошкодження, які не були описані в акті при прийомі техніки на ремонт

При прийомі техніки в ремонт ми ретельно описуємо зовнішній вигляд пристрою в акті прийому-передачі, який ви підписуєте.

  • Пошкодження або відсутність гарантійних пломб з виявленням наслідків некваліфікованого або самостійного ремонту

Якщо наша пломба затерлася або ушкодилася - це не біда, ми не відмовимо вам у гарантії. Інша справа, якщо наші фахівці, крім пошкодженої пломби, помітять некваліфіковане втручання, яке могло спричинити поломку апарату.

  • Зміни або видалення серійного номера, даних про модель пристрою (деталі), що неможливо визнати, як ту, що була раніше в ремонті

Крім зовнішнього вигляду, в акті прийняття-передачі, ми записуємо серійний номер пристрою, а при встановленні нових деталей у нас в базі зберігається інформація з серійними номерами встановлених деталей. У разі, якщо серійний номер затертий або пошкоджений, на жаль, ми не зможемо визначити, чи цей пристрій був в нашому сервісному центрі.

Послуги, на які не поширюється гарантія

  • Виконання часткового ремонту пристрою

Наприклад, ви здали нам пилосос зі згорівшим мотором. Ми запропонували вам заміну мотора із заміною фильтров або мішка, але ви погодилися тільки на заміну мотора. Через якийсь час мотор виходе зі строю, але гарантійним випадком це не буде, так як ви відмовилися від повного ремонту, а погодилися лише на частковий ремонт.

Якщо ви незадоволені обслуговуванням, або хтось із співробітників вас засмутив, будь-ласка, повідомте нас про це.

 


 

Замовник: _____________ /______________________                                              Директор: Б.П. _______________ / Кривошей І.О.

 

 

Кол-во голосов: 11 | Оценка: 4.5

Как к нам добраться?

Как мы работаем

Принести технику

1 Принести технику

Получить квитанцию

2 Получить квитанцию

Диагностика

3 Диагностика

Согласование цены ремонта

4 Согласование цены ремонта

Ремонт

5 Ремонт

 Гарантия

6 Гарантия

Бренды